Veel gestelde vragen

Algemeen

Wanneer kan ik mijn geld van de Belastingdienst tegemoet zien?
Ik heb een aanslag gekregen. Moet ik deze betalen?
Hoe lang duurt het voordat een aangifte behandeld wordt?
Wat is mijn betalingskenmerk voor de belastingdienst?
Welke kosten zijn niet aftrekbaar?
Hoeveel mag ik per gereden km declareren?
Wat zijn de voor- en nadelen van een auto op de zaak?

Inkomstenbelasting

Welke IB stukken moet ik aanleveren?
Wat is heffingsrente?
Wanneer wordt mijn IB aangifte gedaan?
Wat is FOR?
Wanneer heb ik recht op zelfstandigenaftrek?
Wanneer heb ik recht op startersaftrek?
Sta ik in de uitstelregeling?
Zijn boetes aftrekbaar?

Omzetbelasting

Wat is een suppletie aangifte?
Welke gegevens moet ik aanleveren voor mijn boekhouding?
Wat is de Kleine Ondernemers Regeling (KOR)?
Hoe kan ik het BTW nummer van mijn (buitenlandse) leverancier controleren?


Algemeen

Wanneer kan ik mijn geld van de Belastingdienst tegemoet zien?

Normaal gesproken moet de belastingdienst binnen 6 weken na de verzending van de aangifte de voorlopige aanslag opleggen. Helaas lukt de belastingdienst dit de afgelopen jaren vaak niet en is het vaak veel langer onderweg. Hier kunnen wij als administratiekantoor helaas geen invloed op uit oefenen.

Ik heb een aanslag gekregen. Moet ik deze betalen?

In de regel worden de aanslagen door de belastingdienst vastgesteld conform de aangiften. Incidenteel kan dit afwijken. Controle door ons is daarom aan te bevelen indien de aanslagbedragen u niet bekend voorkomen.   Meestal krijgt u van ons een mail met de aangifte en dus ook het te betalen bedrag. Veel mensen vinden het moelijk om te bepalen of de aanslagen overeenstemmen met de aangifte omdat er ook al veelal voorheffingen zijn geweest. Indien u van ons wilt weten of een aanslag klopt verzoeken wij u altijd de aanslag naar ons te doen toekomen met de vraag erop of wij de aanslag willen controleren. Wij zullen dit dan naar u terugkoppelen en desnoods bezwaar maken tegen de opgelegde aanslag indien deze niet overeenstemt met de ingediende aangifte.

Hoe lang duurt het voordat een aangifte behandeld wordt?

Over de behandeling van de aangifte door de belastingdienst is niet zoveel bekend. Een groot deel van de aangifte wordt automatisch afgehandeld omdat deze niet erg afwijken van de verwachting. Jaarlijks kent de belastingdienst een aantal speerpunten waarop wordt gecontroleerd. Voor deze aangifte kan de termijn waarop uiteindelijke de definitieve aanslag aan de belastingplichtige wordt verzonden. Deze termijn kan een aantal jaar in beslag nemen. Voor ondernemers wordt de aangifte op meerdere ijkpunten gecontroleerd en kan indien er zich geen bijzonderheden voordoen of erg afwijkende of wisselende inkomsten of aftrekposten te zien geven na enige tijd tot een definitieve aanslag lijden. Doorgaans is het wel gebruikelijk dat de belastingdienst in eerste instantie een voorlopige aanslag of teruggave oplegd. 

Wat is mijn betalingskenmerk voor de belastingdienst?

Uw betalingskenmerk staat altijd vermeld op bijgevoegde acceptgiro. Als u uw aanslag of aangifte omzetbelasting bij ons inlevert kunt u  de acceptgiro zelf houden. Indien u deze toch niet meer kunt vinden kunt u hier klikken om het betalingskenmerk ook terug vinden op de site van de belastingdienst. Het is erg belangrijk om onder vermelding van het juiste betalingskenmerk te betalen anders kan de belastingdienst uw betaling niet plaatsen en deze zal dan worden teruggestort of verrekend met een andere openstaande post waar bijvoorbeeld bezwaar tegen is gemaakt.

Welke kosten zijn niet aftrekbaar?

Doorgaans zijn aantoonbare zakelijke kosten altijd aftrekbaar. Slechts een aantal kosten vallen hier niet onder dit zijn: zakelijke horecabestedingen (25% niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, de btw niet aftrekbaar bij de btw aangifte); parkeerkosten indien er een km vergoeding in de administratie wordt opgevoerd; kleding anders dan bedrijfskleding met beeldmerk of logo van het bedrijf waarbij het logo aan bepaalde afmetingen  moet voldoen; kosten persoonlijke verzorging (behalve voor fotomodellen en artiesten); huisvestingskosten als nutsbedrijven etc. indien vanuit huis wordt gewerkt zonder dat de bedrijfsruimte een eigen opgang en sanitaire groep heeft. Voor het privé gebruik van deze zakelijke voorzieningen dient in een aantal geval een bijtelling te worden gepleegd. Onze medewerkers kunnen u hier uitgebreider over informeren.

Hoeveel mag ik per gereden km declareren?

U mag in 2008  0,19 cent per km declareren.

Wat zijn de voor- en nadelen van een auto op de zaak?

De voordelen zijn: alle kosten van de auto zijn aftrekbaar, de auto kan worden afgeschreven en de BTW van de kosten kan worden teruggevraagd. De nadelen zijn:  De auto moet worden bijgeteld in de Inkomstenbelastingaangifte. Er moet BTW worden afgedragen over de bijtelling van de auto voor privé gebruik. Bovenstaande nadelen geden niet als u minder dan 500 km per jaar privé rijdt en dit met een sluitende kilometer administratie kunt aantonen. Deze kilometer adminstratie moet bevatten, datum, km stand vertrek, km stand aankomst, lokatie van het bezoek en doel van het bezoek. Overigens is het van een heleboel bijkomende factoren afhankelijk of het voor u voordeliger is om de auto op de zaak te zetten of niet. Wij kunnen u hierover persoonlijk advies geven en het omslagpunt "auto wel of niet privé" voor onze cliënten berekenen. Daarvoor hebben wij de nieuwprijs van de auto nodig en ook of het een auto betreft uit de 25% of 14% bijtellingscategorie. Voor een milieuvriendelijke (bestel)auto geldt sinds 1 januari 2008 een lagere bijtelling van 14%. Zie verder belangrijke wijzigingen


Inkomstenbelasting

Welke IB stukken moet ik aanleveren?

Wij versturen aan het begin van elk jaar een mailing uit naar onze clienten, waar alle eventuele benodigde gegevens in vermeld staan. Dit is een zeer uitgebreid formulier en heel veel zaken zijn voor veel voor onze clienten niet aan de orde. Als iets u dan ook niets zegt is het zeer waarschijnlijk dat dit niet voor u van toepassing is. Indien u toch nog  twijfelt kunt u dit uiteraard altijd nog even bij ons verifieren. Kijkt u ook eens onder het kopje fiscaliteiten op onze website, hier kunt u duidelijk zien welke stukken u moet aanleveren.

Wat is heffingsrente?

Heffingsrente is de rente die de belastingdienst in rekening brengt bij het verzenden van een aanslag na afloop van het betreffende fiscale boekjaar. De heffingsrente wordt voor de inkomstenbelasting wordt berekend vanaf 1 juli van het betreffende boekjaar. Het is dan ook van belang dat Voorlopige aanslagen niet te laag en teruggaven niet te hoog worden vastgesteld om te voorkomen dat er onnodige heffingsrente optreedt. Heffingsrente kan ook optreden als er gedurende het boekjaar een naheffingsaanslag wordt opgelegd naar aanleiding van de schattingsaangifte voor IB ondernemers en vennootschappen. De heffingsrenten (te betalen en te ontvangen) verschillen van elkaar, de te betalen rente is hoger. De afgelopen jaren heeft de fiscus deze tarieven behoorlijk verhoogd.

Wanneer wordt mijn IB aangifte gedaan?

In verband met de omvang van onze clientenkring is het niet mogelijk alle belastingaangifte voor 1 april te verzorgen. Voor ons gehele clientenbestand wordt daarom uitstel gevraagd onder de belastingconsulenten regeling, hetgeen betekent dat er voor alle clienten uitstel wordt verleend tot 1 april van het volgend jaar. Dit uitstel voor ondernemers is alleen mogelijk indien er ook een schatting in het voorgaande jaar is gedaan. Deze schattingsaangifte is verplicht. Het niet doen van deze aangifte is geheel voor risico van de onderneming en geeft de client geen recht op voorrang bij de aangifte. De aangiften worden vervolgens door ons ingepland zodra de daarvoor benodigde stukken binnen zijn dan wel indien er een hoge teruggave of nabetaling te verwachten valt. Indien tijdig aangevraagd kan de aangifte naar voren worden gehaald als er ivm een hypotheek of financieringsaanvraag behoefte aan is. Bij het uitblijven van de stukken zal onze secretaresse u verzoeken deze stukken aan te leveren indien us aangifte voor de volgend maand staat ingepland.

Wat is FOR?

FOR staat voor Fiscale Oudedagsreserve. Dit is een regeling voor ondernemers om een pensioen op te kunnen bouwen. Deze regeling houdt in dat er 12% van het belastbaar inkomen belastingvrij gereserveerd mag worden voor de oude dag. Dit kan dus een leuk belastingvoordeel opleveren. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om hier gebruik van te mogen maken. voorwaarden: 1. U moet aan het urencriterium voldoen (1225 uur werkzaam in de onderneming) 2. Na de startersfase moet minimaal 70% van het inkomen uit de onderneming komen. 3. De opgebouwde reservering voor de Fiscale Oudedag moet in het geheel afgedekt kunnen worden met voldoende Eigen Vermogen, danwel worden doorgestort naar een lijfrente/koopsompolisof een bankspaarproduct. Voor meer informatie over deze regeling kunt u het beste een afspraak maken voor een advies op maat.  

Wanneer heb ik recht op zelfstandigenaftrek?

U heeft recht op ondernemersaftrek wanneer u aan het urencriterium heeft voldaan als 1225 uur en minimaal 70% van uw totale inkomen afkomstig is uit uw onderneming. kijk kook eens onder belangrijke wijzigingen voor de bedragen voor de zelfstandigenaftrek

Wanneer heb ik recht op startersaftrek?

Als u aan de criteria voldoet voor de zelfstandigenaftrek (zie vraag zelfstandigenaftrek) en u bent starter (de eerste 3 jaar van uw onderneming) heeft u recht op startersaftrek.

Sta ik in de uitstelregeling?

Al onze clienten en hun partners worden bij ons meegenomen in de uitstelregeling. Tevens als er geen formulier is uitgereikt. Als er later dan alsnog een formulier komt wordt deze persoon alsnog in de uitstelregeling opgenomen. (Dit geld overigens ook voor de aangifte vpb)

Zijn boetes aftrekbaar?

De hierna genoemde kosten zijn in het geheel niet aftrekbaar: - Verkeersboeten, geldboeten die u zijn opgelegd door de Nederlandse strafrechter, geldsommen die u aan de staat hebt betaald ter voorkoming van strafvervolging of als voorwaarde voor gratieverlening. Bestuurlijke boeten, waaronder niet alleen boeten die worden opgelegd bij de heffing van belastingen en premies (denk aan boeten bij naheffing en bij het niet tijdig doen van aangifte van loonbelasting en omzetbelasting), maar ook boeten op grond van bijv. de Mededingingswet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Tabakswet, de Warenwet en de Wet op de geneesmiddelenvoorziening. Geldboeten die zijn opgelegd op basis van bij wet geregeld tuchtrecht, geldboeten die zijn opgelegd door een instelling van de Europese Unie en de in een naheffingsaanslag parkeerbelasting ('parkeerbon')  begrepen kosten en de kosten van een wielklem. Wel aftrekbaar zijn de kosten die u in verband met de hiervóór genoemde boete maakte (bijv. kosten van rechtsbijstand), tenzij er sprake is van een misdrijf.


Omzetbelasting

Wat is een suppletie aangifte?

Dit is een aangifte welke bij de jaarafsluiting van het boekjaar word gedaan als blijkt dat er nog een verschil in de af te dragen en de afgedragen omzetbelasting zit. Dit kan o.a. voorkomen als er facturen later zijn ingeleverd of als achteraf blijkt dat er nog kosten niet in de boekhouding waren opgenomen. Een suppletie aangifte kan zowel een teruggave als een nabetaling betekenen. Over de naheffingsaanslag volgend op de suppletie-aangifte wordt heffingsrente geheven of betaald (bij een teruggave). De rente heffing vindt plaats vanaf het eind van het betreffende boekjaar en het is daarom van belang dat alle stukken tijdig worden ingeleverd. Indien de na te betalen suppletie te veel afwijkt van de reeds verzorgde omzetbelasting aangifte kan de belastingdienst tevens een verzuimboete opleggen.

Welke gegevens moet ik aanleveren voor mijn boekhouding?

Voor het voeren van een boekhouding hebben wij nodig: - inkoopfacturen (dit zijn alle inkopen die per bank zijn betaald), - kasbonnen (dit zijn alle bonnen  die contant en per pin of creditcard zijn betaald), - verkoopfacturen (dit zijn de facturen die u zelf heeft uitgedaan voor uw werkzaamheden),  - bankafschriften (de bankafschriften van de rekening waar u alle zakelijke betalingen van doet en de afschriften van eventuele zakelijke spaarrekeningen e.d.)

Wat is de Kleine Ondernemers Regeling (KOR)?

De Kleine Ondernemers Regeling is een regeling speciaal voor kleine ondernemers wie hun BTW afdracht onder de € 1.883,-- euro per jaar blijft. Als de BTW afdracht beneden de € 1.345,-- blijft vervalt de BTW afdracht in zijn geheel. Indien de afdracht tussen de € 1.345,-- en de € 1.883,-- blijft wordt er een vermindering toegepast in de afdracht omzetbelasting De berekening voor de vermindering is als volgt: 2,5 x het verschil in af te dragen BTW en € 1.883. Uiteraard moet de opbrengst hiervan wel worden meegenomen in de bedrijfsopbrengst.

Hoe kan ik het BTW nummer van mijn (buitenlandse) leverancier controleren?

Klik hier om het BTW nummer te controleren.