Nieuws

1 


Wet DBA

dinsdag, 17 oktober 2017

In het regeerakkoord staat dat de Wet DBA wordt vervangen . Er komt een minimumuurtarief voor zzp-ers, een opt-out mogelijkheid en een opdrachtgeversverklaring via het invullen van een webmodule.

Altijd arbeidsovereenkomst bij laag tarief zzp'ers


Voor zzp'ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Waarschijnlijk zal dit tarief tussen de 15 en 18 Euro per uur worden. Een langere duur wordt gedefinieerd als langer dan 3 maanden.

Opt Out

Bij een hoog uurtarief (waarschijnlijk boven de 75 Euro per uur) en een kortere duur van de overeenkomst (minder dan een half jaar), wordt de "Opt out" voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd.

Opdrachtgeversverklaring

Voor de zelfstandigen boven het 'lage'tarief word een opdrachtgeversverklaring ingevoerd. Deze geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zzp'ers over vrijwaring van loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Deze opdrachtgevers zouden deze verklaring kunnen verkrijgen via het invullen van een webmodule. Daarbij wordt het onderdeel gezagsverhouding verduidelijkt en aangepast. 

Ondernemersovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek

Het kabinet gaat verkennen of en hoe zelfstandig ondernemerschap via de invoering van een ondernemersovereenkomst een eigen plek zou kunnen krijgen in het burgerlijk wetboek. Dit zou de positie van zelfstandig ondernemers kunnen verhelderen en verstevigen.

De markt krijgt de tijd om te wennen aan de veranderde wet- en regelgeving. Het huidige handhavingsmoratorium wordt na invoering van de bovenstaande maatregelen gefaseerd afgebouwd.

Na invoering van de nieuwe wetgeving geldt maximaal een jaar een terughoudend handhavingsbeleid, waarin de belastingdienst een coachende rol heeft en partijen helpt bij de toepassing van de nieuwe regelgeving