Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden:


Artikel 1: Algemeen. 2  
Artikel 2 : Aanbiedingen. 2  
Artikel 3 : Contractduur & beŽindiging. 2  
Artikel 4 : Levering diensten. 2  
Artikel 5: Digitale goedkeuringsprocedure. 5  
Artikel 6: De aangeboden adviezen. 6  
Artikel 7a: Prijzen en betaling. 6  
Artikel 7b: Tussentijdse prijswijzigingen i.v.m. wetswijzigingen. 7  
Artikel 8: Leveringstermijnen. 8  
Artikel 9: Dossiervorming en geheimhouding. 8  
Artikel 10: Aansprakelijkheid. 9  
Artikel 11 : (Externe) Accountantscontrole. 10 
Artikel 12 : Opschorting, ontbinding. 10  
Artikel 13 : Overmacht 10  
Artikel 14 : Geschillen. 11 
Artikel 15: Toepasselijk recht 11
Algemene voorwaarden voor de levering en betaling van diensten.  


Artikel 1  Algemeen  

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van OAA en op alle daaruit voortvloeiende schriftelijke en mondelinge overeenkomsten tot het verrichten van een of meerdere diensten. De voorwaarden zullen bij het eerste bezoek aan ons kantoor aan de cliŽnt worden overhandigd of worden nagezonden en blijft daarna onverminderd van kracht totdat schriftelijk een gewijzigd exemplaar wordt toegezonden.  

2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen waarbij moet worden aangetekend dat deze niet in strijd kunnen zijn met de Nederlandse wetgeving in deze.  

3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de wederpartij (hierna te noemen ďcliŽntĒ) worden uitdrukkelijk niet van toepassing verklaart.   

naar boven

Artikel 2 : Aanbiedingen  

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de schriftelijke aanbiedingen andere voorwaarden dan wel een geldigheidsduur is vermeld.  

2. De door OAA uitgebrachte aanbiedingen, geleverde diensten en afgegeven adviezen zijn maatwerk, en mogen derhalve niet zonder uitdrukkelijke toestemming van OAA aan derden ter hand worden gesteld om als werkdocumenten voor een andere onderneming te worden gebruikt.  

3. Alle schriftelijke aanbiedingen, diensten en adviezen zullen dan ook met de naam van de onderneming ten behoeve waarvan zij werd opgesteld worden gemarkeerd.  Artikel 3 : Contractduur & beŽindiging  

Contractduur  
1. De duur van de overeenkomst tot het verlenen van administratieve diensten en adviezen bedraagt, tenzij anders in de overeenkomst is vermeld, in principe ťťn jaar. De schriftelijke opzegtermijn bedraagt voor ieder der partijen twee maanden. De opzegging dient te geschieden uiterlijk 2 maanden voor het eind van het boekjaar.  

2. Indien het contract niet op voornoemde wijze wordt beŽindigd zal zij automatisch met een periode van twaalf maanden worden verlengd. Ook daarna geldt een opzegtermijn van twee maanden. De opzegging dient te geschieden uiterlijk 2 maanden voor het eind van het boekjaar.  


BeŽindiging 
3. Bij beŽindiging zal door OAA zo spoedig mogelijk de overdracht worden voorbereid. Van de beŽindigde boekjaren zullen uitdraaien in PDF formaat  van de financiŽle administratie worden afgemaakt, de jaarrekeningen opgesteld en OB en IB aangiften worden verzorgd voor zover dit nog niet is gebeurd. Voor de overdracht van de voornoemde stukken, de originele administraties, kopie aangiften omzet-, en loonbelasting/heffing, dienen de nog openstaande notaís te zijn betaald en dient de eindafrekening (contant) te zijn afgerekend door de cliŽnt.  

naar boven

Artikel 4 : Levering diensten  

1. De aangeboden diensten worden geleverd vwb. vormgeving en frequentie op de wijze die met de cliŽnt is overeengekomen. Zij dienen te voldoen aan de regelgeving en de voorschriften die hiervoor gelden in het Nederlands recht en jurisprudentie, en kunnen indien gewenst in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd.  

2. De cliŽnt verplicht zich steeds tot het verstrekken van juiste en volledige informatie en tot zijn volledige medewerking aan OAA. Het  onthouden van verstrekking van deze informatie en of zijn/haar medewerking door de cliŽnt kan leiden tot eenzijdige opzegging van de overeenkomst door OAA met onmiddellijke ingang.  De mogelijke consequenties hiervan zijn geheel voor de rekening van de cliŽnt.  

3. Alle fiscale aangiften vinden digitaal plaats via door de fiscus goedgekeurde aangifte modulen. In verband moet onze beroepsrisicoaansprakelijkheidsverzekering kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele verschillen in de door de belastingdienst ontvangen aangiften en de door ons verzonden exemplaren van door OAA verzorgde digitale aangiften tenzij deze aangiften door de cliŽnt zijn goedgekeurd en voorzien zijn van een digitale handtekening voor akkoord. De werkwijze van de digitale goedkeuring van de aangiften door de cliŽnt staat uitvoerig beschreven in Artikel 5.  In voorkomende gevallen houdt OAA zich het recht voor de aangifte tijdig en zonder akkoord van de cliŽnt digitaal te verzenden aan de belastingdienst indien de cliŽnt niet bereikbaar is voor accordering dit ter voorkoming van ambtshalve opgelegde aanslagen en boetes, tenzij anders schriftelijk met de cliŽnt is overeengekomen. De goedkeuring van de aangifte zal dan achteraf direct zodra cliŽnt bereikbaar is plaatsvinden. Binnen de software wordt de status van deze digitale verzendingen naar en ontvangsten door de belastingdienst nauwkeurig vastgelegd.  

In bijzondere gevallen- veelal de eerste aangifte van de onderneming Ė zal voor schriftelijke verzending van de aangiften door OAA worden zorggedragen, tenzij anders met de cliŽnt is overeengekomen.  

Indien cliŽnt geen gebruik wenst te maken van de digitale goedkeuringsprocedure zijn de gevolgen van een eventuele afwijking van de door de belastingdienst ontvangen gegevens en de door ons kantoor ingezonden versie de verantwoordelijkheid van de cliŽnt.  


4. De aangeboden diensten omvatten o.m.  
* Basispakket voor eenmansbedrijven, v.o.f.Ďs, c.vís (vanaf 1-1-2008  (eventueel openbare) personenvennootschappen) etc.: het verzorgen van een financiŽle administratie gericht op de specifieke aard van de onderneming van de cliŽnt waarin opgenomen:  


- een periodieke resultatenrekening en balans t.b.v. bedrijfseconomisch gebruik (management informatie) binnen de onderneming, diverse fiscale aangiften, noodzakelijk begeleidings- en adviesgesprekken (indien de cliŽnt dit wenst)  
- het verzorgen van de crediteuren/debiteuren administratie
- de (periodieke) digitale aangifte omzetbelasting na digitale goedkeuringsprocedure 
- het doen van de eindcontrole en de jaarafsluiting 
- het opstellen van tussentijdse management informatie    

* Basispakket voor BVís en NVís: het verzorgen van een financiŽle administratie gericht op de specifieke aard van de onderneming waarin opgenomen:  

- een periodieke resultatenrekening en balans t.b.v. bedrijfseconomische gebruik, indien gewenst en noodzakelijk een geconsolideerde resultatenrekening en balans, noodzakelijke begeleidings- en adviesgesprekken  
- het verzorgen van de crediteuren/debiteuren administratie  
- een (periodieke) digitale aangifte omzetbelasting d.m.v. DocProofEla  
- het opstellen van tussentijdse management informatie (indien cliŽnt dit wenst)  
- het doen van de jaarafsluiting 
- het toelichten van de jaarrekeningen aan de RvC eb AVA etc, indien noodzakelijk/gewenst.  

* Speciale startersbegeleiding voor ondernemers en ondernemingen in het eerste jaar van de feitelijke vestiging.  


* Fiscaliteiten  

- de jaarlijkse digitale aangifte Vennootschapsbelasting van de onderneming van de cliŽnt, alsmede de aangifte dividend belasting.  

- het digitaal verzorgen van de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting van de ondernemer(s) en zijn/haar eventuele partner, d.m.v. onze aangiftesoftware
- het (digitaal) verzorgen van de jaarlijkse tussentijdse aangiften IB en S voor ondernemers, het zogenaamde SO formulier, d.m.v. onze aangiftesoftware

- het opmaken van de jaarrekening, het jaarverslag en het deponeren van de goedgekeurde jaarstukken bij de Kamer van Koophandel indien het een BV of een buitenlandse rechtsvorm hiermee gelijkgesteld betreft.  


* Het opstellen van de jaarrekeningen i.v.m. nevenactiviteiten  

* Het maken van rapportages t.b.v. financiers en subsidiŽrende instellingen  

* Het verzorgen van personeelsadministraties die de volgende onderdelen kunnen bevatten:  


- het voeren van een loonadministraties  
- het verzorgen van digitale aangiften en afdrachten loonheffing t.b.v. de belastingsdienst  
- het verzorgen van jaaropgaven t.b.v. medewerkers en belastingdienst 
- het verzorgen van ziekmeldingen en indien gewenst bewaken van de ďeigen risicoĒ termijnen voor de onderneming.  
- het verzorgen van functiebeschrijvingen en arbeidsovereenkomsten.  


* WGA en WIA aanvragen  

- verzorgen van de WGA en WIA aanvragen  
- voeren van bezwaar- en beroepsprocedures  

Kosten voor het verzorgen van deze diensten vallen buiten de pakketten en worden op regie basis afgerekend. In voorkomende gevallen wordt hier met de cliŽnt vooraf een prijsafspraak gemaakt.  

* Omzetten van ondernemingen in een andere rechtsvorm  

-geruisloze of geruisvolle inbreng eenmanszaak in BV  
-teruggang van BV naar vof of eenmanszaak  

Kosten voor het verzorgen van deze diensten vallen buiten de pakketten en worden op regie basis afgerekend. In voorkomende gevallen wordt hier met de cliŽnt vooraf een prijsafspraak gemaakt.  


* Schattingsaangiften Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting  

- het op verzoek van de cliŽnt verzorgen van de schattingsaangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen  
- het op verzoek van de cliŽnt verzorgen van de schattingsaangifte Vennootschapsbelasting  


* Het beschrijven van de Administratieve Organisatie & Interne Controle, ten behoeve van het in kaart brengen van de werkprocessen, de interne bedrijfsrisicoís, een efficiŽntere bedrijfsvoering en het opstellen van uitgebreide managementinformatie.  


* Begeleiden en het opstellen van een zgn. Ondernemersplan, subsidie en financieringsaanvragen, wijzigingen in de ondernemingsvorm. Voor de startende ondernemers wordt voor het opstellen van het ondernemersplan gebruik gemaakt van het KvK software pakket. Dit pakket is verkrijgbaar bij de KvK tegen de geldende adviesprijs. Voorafgaand aan het opstellen van de financiŽle paragraaf en de analyse dient een eerste aanbetaling van Ä 800,-- welk bedrag in mindering wordt gebracht op de eindafrekening. De kostenbegroting is gebaseerd op het geldende uurtarief en gerelateerd aan het verwachte aantal benodigde uren en de te maken directie kosten. De kosten worden vooraf begroot en vastgesteld (aanneemsom) maar kunnen ook achteraf worden vastgesteld aan de hand van een urenverantwoording. Dit naar keuze van de cliŽnt. Ook in het laatste geval dienst vooraf een aanbetaling te worden gedaan van Ä 800,--.  


* Organisatie Ė advisering, waaronder opzetten van een ondernemingsstructuur, knelpunt analyses, trouble-shooting  


5. Meerwerk  
Incidenteel meerwerk  wordt vooraf aan de cliŽnt gemeld. De cliŽnt dient voor deze werkzaamheden schriftelijk akkoord te geven.  Deze zgn regiewerkzaamheden worden afgerekend tegen het vastgesteld uurtarief. Ten aanzien van deze kosten kan vooraf een offerte worden aangevraagd, tenzij deze tegen het vaste uurtarief  worden uitgevoerd.  

6. Extra werkzaamheden tegen meerkosten:  
In de navolgende gevallen zal een extra nota worden verzonden tegen het standaarduurtarief:  

-          herhaalde herberekening van de omzetbelasting over de voorliggende periode (s) op verzoek van de cliŽnt die geen ander resultaat te zien geven dan de oorspronkelijke berekening over die periode (s);  
-          herhaalde herberekening van de omzetbelasting over de voorliggende periode (s) op verzoek van de cliŽnt i.v.m. nalevering van stukken die oorspronkelijk niet bijgesloten waren (nalatigheid van de cliŽnt!)  
-          behandeling van bezwaarschriften die worden veroorzaakt door nalatigheid van de cliŽnt . Voorbeelden hiervan zijn: niet of onvolledig van aanleveren van relevante stukken, niet of niet tijdig betalen van de (voorlopige) aanslagen etc.  


Deze werkzaamheden vallen buiten de pakketprijzen en zullen bovenop de contractprijzen in rekening worden gebracht.  

Het te leveren dienstenpakket is maatwerk en kan ťťn of meerdere van voornoemde werkzaamheden bevatten en welke in een overeenkomst kunnen worden vastgelegd. Uitbreiding met meerdere  activiteiten is altijd mogelijk en kan opnieuw in een overeenkomst worden vastgelegd.  

Uitzondering hierop vormen de basis dienstenpakketten, die voor zover van toepassing als ťťn geheel worden aangeboden.  

naar boven
Artikel 5: Digitale goedkeuringsprocedure : waarborg bewijslast i.v.m. digitale fiscale aangiften  

In verband met de sinds 1 januari 2005 verplichte digitale aangiften via internet voor ondernemingen bestaat mogelijk een risico m.b.t. een juiste gegevensoverdracht naar de belastingdienst. Ten behoeve van door onze verzekering opgelegde beperking van aansprakelijkheid van ons kantoor dienen wij de bewijslast naar de belastingdienst voor de cliŽnt te waarborgen. Om dit te bewerkstelligen is ons kantoor voor de digitale aangiften overgegaan op de digitale procedure. Deze procedure kent de volgende fasen:  

- verplichte schriftelijke machtiging van de cliŽnt om ons kantoor de aangifte digitaal te laten verzenden  
- het aangaan van de overeenkomst tussen de cliŽnt en ons kantoor voor de accordering van de te verzenden belastingaangiften, welke in de vorm van een pdf-file voorafgaand aan de digitale verzending aan de cliŽnt worden beschikbaar gesteld.  

De aangiften, die via een speciaal voor de cliŽnt gereserveerde ruimte van de server, worden aangeboden, dienen digitaal door de cliŽnt voor akkoord te worden ondertekend waarna  deze aan ons kantoor worden geretourneerd ter verzending aan de belastingdienst. De cliŽnt ontvangt via e-mail bericht dat de aangifte ter accordering gereed staat in ons internet account. De digitaal ondertekende pdf aangiften worden door ons opgeslagen voor het geval deze als bewijs naar de belastingdienst dienen te worden overlegd.  

Ons kantoor  verstrekt na aanmelding van de cliŽnt een gebruikernaam en wachtwoord voor het gebruik van dit systeem. Tevens kunnen de aangiften met deze wachtwoorden worden gebruikt om de pdf documenten van uw aangiften op elk gewenst tijdstip in de databank terug te zien.  

Indien de cliŽnt niet over een internet aansluiting beschikt om de aangiften in pdf formaat goed te keuren wordt afwijkende afspraken gemaakt.  

Bij het aangaan van deze dienstverleningsovereenkomst dient krijgt de cliŽnt een keuzeformulier voorgelegd waarin deze zijn keuze voor deelname aan de procedure kenbaar maakt.  


Geen gebruik van digitale goedkeuringsprocedure  

Indien cliŽnt geen gebruik wenst te maken aan verzending via bovengenoemde digitale goedkeuringsprocedure, dient deze OAA volledig te vrijwaren van enige aansprakelijkheid jegens de inhoudelijke juistheid van de bij de belastingdienst binnengekomen aangiften. Daarnaast de kosten voor het opnieuw informeren van de belastingdienst indien er een afwijking is ontstaan en eventuele beroepsprocedures voor rekening komen van de cliŽnt. Omtrent de kosten voor deze procedures worden vooraf met de cliŽnt afspraken gemaakt.  


naar boven


Artikel 6: De aangeboden adviezen  

1. De aangeboden adviezen worden verstrekt vwb. vormgeving en frequentie op de wijze die met de cliŽnt is overeengekomen en voldoen aan de regelgeving en de voorschriften die hiervoor gelden in het Nederlands recht en jurisprudentie, en kunnen indien gewenst in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd.  

2. De aangeboden adviezen worden naar beste weten en kunnen gegeven en gebaseerd op de door de cliŽnt ter beschikking gestelde informatie. De aangeboden informatie zal in dossier van de cliŽnt wordt vastgelegd, tezamen met de door OAA opgestelde resultatenrekening, balans en de door OAA geleverde bedrijfseconomische informatie en adviezen.  

3. Om tot een zo goed mogelijk advies te kunnen geven komen verplicht de cliŽnt zich tot verstrekking van juiste en volledige informatie en medewerking aan OAA.  

naar bovenArtikel 7a: Tarieven en betaling  

1. Alle tarieven genoemd in de door OAA uitgebrachte offertes zijn tenzij uitdrukkelijk anders vermeld excl. BTW. De genoemde tarieven worden vastgesteld aan de hand van een voor iedere onderneming bijgehouden urenkaart en gelden voor minimaal een jaar. Jaarlijks kan aanpassing plaatsvinden i.v.m. een wijziging in het aantal aan de onderneming van de cliŽnt bestede uren. Deze aanpassing zal altijd vooraf aan de cliŽnt worden overlegd ter goedkeuring.  

Daarnaast vindt jaarlijks aanpassing van de contracttarief op basis van het prijsindexcijfer van het CBS voor consumentenprijzen. 

2. Ten behoeve van startende ondernemers is voor de verzorging van basisadministratie een speciaal starterstarief van kracht. Dit starterstarief geldt voor het 1ejaar vanaf de feitelijke start van de onderneming en kan in beginsel worden verlengd met nog twee jaar. E.e.a. is afhankelijk van de gerealiseerde winst in het eerste jaar en de groeiprognoses voor het volgende boekjaren in welk geval aan het eind van het derde jaar een voorstel wordt gedaan t.a.v. het tarief voor het volgende jaar. Indien de onderneming na het eerste jaar reeds de startersfase is ontgroeid wordt het tarief voor het volgende jaar in overleg met de cliŽnt aan het eind van het eerste boekjaar opnieuw vastgesteld. Dit tarief is gebaseerd op de benodigde tijd voor de behandeling van het dossier die gedurende de overeenkomst doorgaans wordt geregistreerd.  

Gedurende de startersfase vindt jaarlijks correctie het tarief plaats op basis van het CBS inflatie cijfer voor consumentenprijzen.  

3. Betaling van de overeengekomen contractbedragen vinden plaats aan de hand van een ingediende factuur aan het einde van iedere overeengekomen declaratieperiode in geval van periodieke vormen van administratieve dienstverlening of na levering van een incidentele opdracht voor het uitbrengen van een advies of rapportage.  


4. Betaling van het totaal dienstenpakket voor het gehele jaar in maandelijkse termijnen (door middel van een doorlopende machtiging) behoort tot de mogelijkheden. De voorwaarden en het machtigingsformulieren zijn op aanvraag verkrijgbaar.  

5. Indien de kosten van een advies of rapportage het totaal bedrag van Ä 1000,-- (excl. Btw) overschrijdt, zal een voorschotnota worden toegezonden. De werkzaamheden zullen eerst na betaling van deze nota een aanvang nemen.  

6. Betaling van de declaraties dient plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie op de bankrekening van OAA. Een automatische machtiging is mogelijk, het machtigingsformulier is op aanvraag beschikbaar. 

7. Indien betaling van de door OAA ingediende declaraties de betalingstermijn met meer dan ťťn maand overschrijdt, worden rentekosten van 1% per maand in rekening gebracht verhoogd met administratiekosten. Eventuele buitengerechtelijke invorderingskosten en proceskosten komen voor rekening van de debiteur. De invordering van openstaande posten geeft OAA na een laatste aanzegging uit handen aan een incasso-deurwaarderskantoor, waarmee ons kantoor een contract heeft afgesloten. Een eenmaal opgestarte invorderingsprocedure wordt niet meer gestaakt. Het opstarten van een invorderingsprocedure kan aanleiding zijn tot het met onmiddellijke eenzijdig beŽindigen van de overeenkomst door OAA. De consequenties hiervan vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer.  

8. Bij herhaaldelijke overschrijden van de uiterste betalingstermijnen kan door OAA worden besloten de werkzaamheden op te schorten totdat alle reeds vervallen facturen zijn voldaan.  

9. Afspraken voor adviesgesprekken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd kunnen door OAA in rekening worden gebracht, tegen het geldende uurtarief (excl. btw.)  

naar boven

Artikel 7b: Tussentijdse tariefwijzigingen i.v.m. wetswijzigingen  

OAA behoudt zich te allen tijde het recht voor een tussentijdse tariefaanpassing voor te stellen voor de diensten die i.v.m. tussentijdse wijzigingen in de Nederlandse en Europese wetgeving meer tijdbesteding vereisen dan in de calculatie van het tarief kon worden voorzien.  

De cliŽnt zal in dergelijke gevallen vooraf op de hoogte worden gesteld van deze tariefswijziging welke zal worden voorzien van een nacalculatie. Dit geldt ook voor nieuwe diensten die door wetwijziging ontstaan en welke niet in het dienstverleningspakket waren opgenomen.  Artikel 8: Leveringstermijnen  

1. Levering van de diensten zal geschieden in overleg met de cliŽnt doch v.w.b. een aantal diensten als, fiscale aangiften en jaarrekeningen etc. binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen.  

2. Indien de cliŽnt niet tijdig op verzoek van OAA de benodigde informatie aanlevert om een tijdige levering van de diensten redelijkerwijs mogelijk te maken, kan OAA niet gehouden worden aan een tijdige levering. Indien de cliŽnt de leveringstermijn toch wenst te handhaven, kan OAA hiervoor een extra tarief in rekening brengen, die vooraf met de cliŽnt schriftelijk wordt afgesproken, teneinde de werkzaamheden buiten kantooruren dan wel door derden te laten uitvoeren onder verantwoordelijkheid en leveringsvoorwaarden van OAA.  

Indien de werkzaamheden door derden moeten worden uitgevoerd, zal tot een voorschotdeclaratie worden overgegaan.  

3. Om tot een tijdige aanlevering te komen van fiscale aangiften en rapportage t.b.v. financiers en subsidiŽrend instellingen dient de ondernemer zich naast tijdig melding (ca. 1 maand van te voren en beschikbaarstelling van de benodigde stukken, voor overleg en ondertekening beschikbaar te maken voor OAA. Indien hier niet aan kan worden voldaan, kan OAA niet aan tijdige beschikbaarstelling aan deze instanties worden gehouden.  

4. De benodigde stukken zullen t.b.v. een tijdige levering van diensten op verzoek van OAA op de afgesproken tijdstippen worden aangeleverd door de cliŽnt.  


naar bovenArtikel 9: Dossiervorming en geheimhouding  

1. KopieŽn van de financiŽle en bedrijfseconomische stukken van de onderneming zullen door OAA zeven jaar digitaal en in dossier worden bewaard. Op deze dossiers en inhoud daarvan bestaat een geheimhoudingsplicht. Zij zullen nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemmingen en zonder aanwezigheid van de desbetreffende ondernemer aan derden ter hand worden gesteld, nog zullen delen daarvan voor derden worden gekopieerd. De originele stukken worden op verzoek van de ondernemer aan hem/haar geretourneerd of op verzoek tot de fiscale afwikkeling van het betreffende boekjaar in dossier worden gehouden door OAA. 

2. OAA kan in bepaalde gevallen de wettelijke verplichting hebben om stukken van de ondernemer ter inzage te verstrekken aan de belastingdienst en/of andere overheidsinstellingen, i.v.m. controle. Deze inzage plicht vindt alleen plaats met medeweten en in aanwezigheid van de ondernemer. De ondernemer dient zich hiertoe op het aangegeven tijdstip beschikbaar te houden en bij deze controle aanwezig te zijn.  


3. Derden zullen nimmer door OAA, zonder aanwezigheid en/of uitdrukkelijke toestemming van de ondernemer mondeling of schriftelijk worden geÔnformeerd over de inhoud van de ondernemers dossiers dan wel andere zaken die betrekking hebben op de onderneming dan wel de privť persoon van de ondernemer, tenzij dit wettelijk vereist is. Uitvoering hiervan vindt op dezelfde wijze plaats als onder voornoemd lid 2.  

4. Vernietiging van de originele archiefstukken na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn zal alleen plaatsvinden in overleg en indien gewenst in het bijzijn van de ondernemer. Van de vernietiging zal een protocol worden opgemaakt. Indien de ondernemer dit wenst kan deze de stukken in eigen archief overnemen.  

5. De ondernemer heeft inzagerecht in het eigen ondernemersdossier van OAA en kan hiertoe een afspraak maken met OAA.  

naar boven


Artikel 10: Aansprakelijkheid  

1. De aansprakelijkheid van OAA is beperkt tot  

* de nakoming van de leveringsverplichting van de diensten en verplichtingen zoals deze in deze overeenkomst en/of deze leveringsvoorwaarden is vastgesteld en binnen de daarin vermelde of wettelijke termijnen voor zover deze laatste doorslaggevend is, mits de ondernemer tijdig en op aanwijzing van OAA de benodigde gegevens heeft verstrekt en medewerking heeft verleend.  

* de juistheid van de verstrekte gegevens en informatie zoals deze schriftelijk door de ondernemer ter hand zal worden gesteld.  


2. OAA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de  gevolgen van de interpretatie van de cliŽnt van de ter beschikking gestelde (financiŽle) informatie en adviezen, voor zowel de onderneming als voor de financiŽle persoonlijke situatie van de ondernemer, en voor een negatief bedrijfsresultaat van de onderneming. De cliŽnt blijft zelf ten allen tijde verantwoordelijk voor de genomen besluiten.  

2b. OAA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens die als basis worden overlegd voor het maken van een jaarrekening igv nevenactiviteiten, evenals voor de inhoudelijke juistheid van de aangiften omzetbelasting die door de cliŽnt met nevenactiviteiten zelf is ingezonden.

naar boven

Artikel 11 : (Externe) Accountantscontrole  

In voorkomende gevallen zal OAA volledige medewerking verlenen aan een door de onderneming gelaste externe accountantscontrole van de financiŽle administratie van de betreffende onderneming. De kosten hiervan zullen worden betaald door de ondernemer in wiens opdracht de controle wordt uitgevoerd. Bij deze controle dient de ondernemer of een bevoegde vertegenwoordiger aanwezig te zijn.  Artikel 12 : Opschorting, ontbinding  

1. Indien ťťn der partijen zijn verplichtingen jegens de ander niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, hetzij sursťance van betaling aanvraagt, hetzij in staat van faillissement geraakt, heeft de andere partij het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de tussen partijen gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de nakoming van de verplichtingen op te schorten, onverminderd andere hem wettelijke toekomende rechten.  

2. Indien er sprake is van sursťance van betaling hetzij staat van faillissement bij de ondernemer verplicht OAA zich naar beste kunnen medewerking te verlenen aan de noodzakelijke werkzaamheden van de ten behoeve hiervan aangestelde bewindvoerder of curator de administratieve werkzaamheden voortzetten.  

3. In geval van ontbinding van de overeenkomst zal OAA alle in haar bezit zijnde originele stukken van de ondernemer retourneren en de boekhouding sluiten op ontbindingsdatum en eventueel overdragen aan haar opvolger. De overdracht vindt plaats nadat alle openstaande facturen aan OAA zijn voldaan.  

naar boven

Artikel 13 : Overmacht  

1. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst door ieder der partijen niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst, voor zover de ruimte die de wettelijke bepalingen t.a.v. financiŽle en fiscale rapportage toelaat, worden opgeschort, dan wel, indien een dergelijke opschorting langer dan 90 dagen heeft geduurd, kan de overeenkomst door schriftelijke kennisgeving door ieder der partijen ontbonden worden verklaard.  

In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan, dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rata afgerekend.  


naar boven

Artikel 14 : Geschillen  


1. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door ťťn partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen OAA en ondernemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door de OAA met de ondernemer gesloten overeenkomst, zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om een beslissing van de President van de Arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding uit te lokken worden onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van OAA.  


Artikel 15: Toepasselijk recht  

1. Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet aan nietigheid kunnen blootstaan.  Oosterling Administratie & Advieskantoor  


naar boven