Administratie: Personeelsadministratie

Personeelsadministratie
Voor ondernemingen met personeel verzorgt ons kantoor tevens de personeelsadministratie. Deze personeelsadministratie bestaat uit meerdere onderdelen. De bekendste is de salarisadministratie van waaruit de salarisstroken voor de personeelsleden worden verzorgt en voor de belastingdienst de loonheffingsaangiften. Voordat een salarisadministratie kan worden opgestart en een loonheffings-aangiften worden verzorgd dient er voor een werkgever die voor het eerste keer een medewerker in dienst neemt een werkgeversrelatie te worden aangemeld bij de belastingdienst. Deze verleent dan een loonheffingsnummer waaronder de bij de werknemer ingehouden loonheffingen (loonbelasting en sociale premies) kan worden afgedragen. Ook wordt via de belastingdienst een risicogroep indeling aangegeven op basis waarvan bepaalde sociale verzekeringspremies te worden ingehouden en afgedragen. De  belastingdienst zorgt voor verdere melding van de nieuwe werkgever bij het UWV. 

De maandelijkse loonheffingsaangiften worden maandelijks (of 4 wekelijks) door ons verzorgd via ons loonadministratie pakket.
 
Voor de indiensttreding van nieuwe personeelsleden  dienen minimaal de persoonsgegevens, en het sofinummer van de nieuwe medewerker tijdig in ons bezit te zijn. 


Voor het verzorgen van de loonheffingaangiften (LH) kan worden gekozen voor het volledige uitbesteden van de salarisadminsitratie of voor het geheel of gedeeltelijk zelf verzorgen van de salarisadministratie waarbij door ons kantoor een controle wordt verzorgd.

Ook mbt de andere onderdelen van de personeelsadministratie biedt ons kantoor ondersteuning aan onze clienten. Te denken valt hierbij aan:

 

 

 

 

  • het opstellen van de arbeidsovereenkomsten
  • ziekmeldingen
  • ziekteverzuimbegeleiding
  • pensioenberichten (mutaties en jaarloonopgaven)
Indien er andere specifieke wensen met betrekking tot de loonadminstratie bestaan dan kunnen daar nadere afspraken over worden gemaakt.

Voor deze dienst wordt een maatwerkofferte verstrekt afhankelijk van de omvang van het personeelsbestand en gewenste diensten