Advies: Fiscaal advies

Fiscaal advies

Een belangrijk onderdeel van de advisering van kleine ondernemingen bestaat uit het fiscaal advies. De Nederlandse wetgeving kent een aantal interessant regelingen die voor de MKB ondernemer mogelijkheden bieden voor aantrekkelijke vrijstellingen. De uiteindelijke doelstelling van uw onderneming beoogt in de regel het behalen van een zo optimaal mogelijk rendement. Dir rendement vormt de basis van het ondernemersinkomen.

Door de opgetreden recessie zal het belangrijker worden om dit rendement zoveel mogelijk te bewaken, hierbij met name de omzet en kostenontwikkeling in het oog houdend. Extra aandacht zal dit jaar worden besteed aan de debiteuren en liquiditeitsbewaking. Voor de clienten die hier behoefte aan hebben zal hier extra advisering voor beschikbaar komen.

Naast het beperken van kosten door een efficiente werkwijze waardoor het resultaat positief beinvloed wordt is het daarom belangrijk gedurende het boekjaar al rekening te houden met de fiscale mogelijkheden voor vermindering van de winst. Deze regelingen zijn van toepassingen op zowel de Ib ondernemingen als de besloten vennootschappen.

Gedurende het boekjaar worden onze clienten daar waar nodig geadviseerd omtrent de afschrijvingsmethodieken, de mogelijk te behalen investeringsaftrek en de gevolgen daarvan op het fiscaal resultaat.

Na afloop van de boekjaar, bij het opmaken van de inkomstenbelasting wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de bekendste faciliteiten  voor de IB ondernemers welke zijn: de zelfstandigenaftrek, de MKB vrijstelling van 10%, en de fiscale oudedagsvoorziening. Voor de aanwending van deze opgebouwde reservering kunnen wij u in contact brengen met een specialist die de ondernemer daarbij uitgebreider over kan informeren. 

Voor de startende ondernemers worden deze regelingen aangevuld met een startersaftrek en willekeurige afschrijvingsmogelijkheden voor een groot deel van de bedrijfsmiddelen. Deze speciale aanvullende faciliteiten gelden voor drie jaar na de start en onder voorwaarden dat de ondernemer 1225 uur per jaar aan zijn onderneming heeft gewerkt. Deze voorwaarden is ook van toepassing op de in de vorige alinea genoemde ondernemers faciliteiten.

Door deze mogelijkheden verantwoord en tijdig toe te passen is het voor de startende ondernemer makkelijker zijn bedrijf sneller te laten groeien of daar eerder voldoende rendement uit te halen. 

Uiteraard worden deze regelingen binnen de wettelijke regelgeving gebruikt om rendement zo optimaal mogelijk te laten zijn, naast de bewaking van de bedrijfskosten en het optimaliseren van de omzet.

Indien de onderneming na de startersfase een zodanige omvang aanneemt dat er meer risicovolle opdrachten worden aangenomen dan wel zoveel winst maakt dat de fiscale regelingen die van toepassing zijn op de ondernemers niet meer toereikend zijn om de belastingbetalingen in de hand te houden wordt met de klant gekeken naar de wenselijkheid van overgang naar BV een andere rechtvorm. In een aantal gevallen wordt er overgegaan naar de inbreng van de  onderneming in een BV.

Dit laatste middel wordt echter pas besproken nadat alle fiscale opties zijn doorgerekend en besproken.

De adviesgesprekken zijn mits de client een pakket diensten afneemt altijd inbegrepen in het afgesproken tarief.

Voor gedetailleerdere  maatwerk informatie over de mogelijkheden binnen uw bedrijf maken wij graag een vrijblijvende afspraak met u.